Wedstrijdreglement Flirt Flamand Matchmaker / Règlement du concours Flirt Flamand Matchmaker

 


Nederlandstalige versie
Version français

Wedstrijdreglement Flirt Flamand Matchmaker

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Flirt Flamand Matchmaker’ (hierna genoemd: de wedstrijd), georganiseerd door Literatuur Vlaanderen.

Art. 1 Organisator, doel, deelnemers

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Literatuur Vlaanderen (de roepnaam van het Vlaams Fonds voor de Letteren, een Vlaamse Openbare Instelling), Generaal Van Merlenstraat 30, 2600 Berchem, ondernemingsnummer 0850.465.910 (hierna genoemd: de organisator), met als doel het dichter bij elkaar brengen van lezers aan beide kanten van de Belgische taalgrens. Elk natuurlijk persoon die een profiel aanmaakt op de Flirt Flamand Matchmaker, kan kiezen om deel te nemen aan deze wedstrijd (hierna genoemd: de deelnemer).

Art. 2 Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Deelnemers moeten bij het aanmaken van het Matchmaker-profiel ‘Ik doe mee!’ aangevinkt hebben;
 • Deelnemers moeten minstens één favoriet boek met titel en auteur hebben opgegeven in hun Matchmaker-profiel;
 • Deelnemers moeten meerderjarig zijn. Minderjarigen mogen deelnemen aan de wedstrijd als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van een ouder of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat de organisator ervan uit dat zij/hij toestemming heeft van haar/zijn ouder of voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar recht op een prijs worden afgenomen;
 • Deelnemers mogen niet in dienst zijn bij Literatuur Vlaanderen, of deel uitmaken van de Raad van Bestuur van Literatuur Vlaanderen;
 • Deelnemers kunnen maximaal één keer deelnemen per e-mailadres;
 • Door deel te nemen aanvaarden de deelnemers dit reglement.

Art. 3 Looptijd

De wedstrijd loopt van 9 februari tot en met 5 mei.

Art. 4 Trekking

Op 6 mei worden tien winnaars door een onschuldige hand getrokken. Deze trekking zal worden vastgelegd op beeld, zodat onpartijdigheid duidelijk is. Na 6 mei worden de winnaars via e-mail op de hoogte gebracht, zodat zij de organisator hun adres kunnen bezorgen, waarna het pakket wordt opgestuurd.

Indien een winnaar na 30 dagen nog niet heeft gereageerd, behoudt de organisator het recht om een nieuwe winnaar te trekken. De aanvankelijke winnaar zal in die periode één herinnering ontvangen.

Art. 5 Prijs

Er zijn 10 Flirt Flamand-boekenpakketten beschikbaar. Elk boekenpakket bevat:

 • Ik ben er niet van Lize Spit (in het Nederlands)
 • Feel Good van Thomas Gunzig (in het Frans)

Deze prijzen werden aan de organisator geschonken door uitgeverijen Das Mag (Ik ben er niet) en Au diable vauvert (Feel Good).

Art. 6 Privacy

Voor de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar onze privacyverklaring (LINK).

Art. 7 Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisator. Wil je de uitslag betwisten? Dan kan je mailen naar team@flandersliterature.be, met als onderwerp ‘Betwisting wedstrijd Flirt Flamand Matchmaker’.

Art. 8 Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik stop te zetten om wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen. De deelnemers hebben in dat geval geen recht op compensatie.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.flirtflamand.be.

Art. 9 Contact

Bij vragen of problemen kan je terecht bij team@flandersliterature.be. Gebruik ‘Flirt Flamand Matchmaker’ als onderwerp.

Règlement du concours Flirt Flamand Matchmaker

Ce règlement s’applique au concours « Flirt Flamand Matchmaker » (ci-après dénommé : le concours), organisé par Flanders Literature.

Art. 1 Organisateur, objectif, participants

Ce concours est organisé par Flanders Literature (le nom usuel du Vlaams Fonds voor de Letteren, un établissement public flamand), située Generaal Van Merlenstraat 30, 2600 Berchem, numéro d’entreprise 0850.465.910 (ci-après dénommée : l’organisateur), avec pour objectif de rapprocher des lecteurs des deux côtés de la frontière linguistique belge. Chaque personne physique qui crée un profil sur le Matchmaker de Flirt Flamand peut choisir de participer à ce concours (ci-après dénommée : le participant).

Art. 2 Conditions

Les conditions suivantes s’appliquent :

 • Les participants doivent avoir coché la case « Je participe ! » lors de la création de leur profil Matchmaker ;
 • Les participants doivent avoir indiqué au moins un livre favori avec son titre et son auteur dans leur profil Matchmaker ;
 • Les participants doivent être majeurs. Les mineurs peuvent participer au concours à condition d’avoir l’autorisation expresse d’un parent ou d’un tuteur. Si un mineur participe au concours, l’organisateur considère qu’il a obtenu l’autorisation de l’un de ses parents ou de son tuteur. Si le mineur n’est pas en mesure de produire cette autorisation, il peut être privé du droit de recevoir un prix ;
 • Les employés et les membres du Conseil d’administration de Flanders Literature ne peuvent pas participer ;
 • Les participants ne peuvent participer qu’une seule fois par adresse e-mail ;
 • En participant, les participants acceptent le présent règlement.

Art. 3 Durée

Le concours se déroule du 9 février au 15 mai inclus.

Art. 4 Tirage au sort

Le 6 mai, dix gagnants seront tirés au sort par une main innocente. Le tirage au sort sera filmé, afin d’en démontrer l’impartialité. Après le 6 mai, les gagnants seront prévenus par e-mail, afin qu’ils puissent donner leur adresse à l’organisateur, après quoi leur lot leur sera envoyé.

Au cas où un gagnant n’aurait pas réagi après 30 jours, l’organisateur se réserve le droit de tirer au sort un nouveau gagnant. Le gagnant initial recevra un unique rappel pendant cette période.

Art. 5 Prix

Il y a 10 lots Flirt Flamand de livres disponibles. Chaque lot de livres contient :

 • Ik ben er niet de Lize Spit (en néerlandais)
 • Feel Good de Thomas Gunzig (en français)

Ces prix ont été offerts à l’organisateur par les maisons d’édition Das Mag (Ik ben er niet) et Au diable vauvert (Feel Good).

Art. 6 Vie privée

Concernant le traitement des données à caractère personnel, nous vous renvoyons à notre déclaration de confidentialité (LIEN).

Art. 7 Litiges

Tous les litiges relatifs à l’application de ce règlement seront tranchés de manière autonome par l’organisateur. Vous souhaitez contester les résultats ? Envoyez un e-mail à team@flandersliterature.be, avec en objet « Contestation du concours Flirt Flamand Matchmaker ».

Art. 8 Modifications du règlement

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le concours à tout moment pour des raisons réglementaires ou des motifs d’autorégulation impératifs. Dans ce cas, les participants n’auront droit à aucune compensation.

Si des modifications sont apportées au présent règlement, elles seront communiquées sur le site www.flirtflamand.be.

Art. 9 Contact

En cas de questions ou de problèmes, veuillez contacter team@flandersliterature.be. Indiquez « Flirt Flamand Matchmaker » dans l’objet du message.

 
 

Blijf op de hoogte

Amoureuze boekentips, grensoverschrijdende verhalen, ontmoetingen tussen Nederlandstalige en Franstalige auteurs en illustratoren. Als het maar klikt, spettert en verleidt.

Tenez-moi au courant

Des conseils romanesques de lecture, des amours transfrontalières, des rencontres entre auteurs et illustrateurs néerlandophones et francophones. Des étincelles, de la séduction, et plus si affinités !

 

Volg Flirt Flamand Suivez Flirt Flamand

 
Top
Literatuur Vlaanderen Passa Porta Foire du livre Flanders
       

© 2024 Literatuur Vlaanderen. Disclaimer. Privacy Policy. Cookies.