Privacy policy

 


Nederlandstalige versie
Version en français

1. Algemeen

www.flirtflamand.be wordt beheerd door Literatuur Vlaanderen, een Vlaamse Openbare Instelling (VOI), opgericht op 30 maart 1999 en actief sinds 1 januari 2000.

Alle persoonsgegevens die we krijgen in het kader van onze interacties met jou als bezoeker van onze website, als ontwikkelaar van de ‘Flirt Flamand Matchmaker’  worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘GDPR’).

In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we over jou verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Daarnaast vind je hier terug welke rechten je hebt en hoe je die kan uitoefenen.

Deze verklaring geldt zowel voor online als offline gegevensverwerking.

Als je ervoor kiest om bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens niet te verstrekken, kan je mogelijk geen beroep doen op onze diensten.

Onderstaande verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie punt 13).

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens is:

Literatuur Vlaanderen
Generaal Van Merlenstraat 30
2600 Berchem – Antwerpen
Ondernemingsnummer 0850.465.910

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met Literatuur Vlaanderen. De contactgegevens vind je onder punt 12.

3. Doel van de verwerking

Literatuur Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. We verwerken je gegevens afhankelijk van hoe en waarom je met Literatuur Vlaanderen communiceert.

  • Nieuwsbrief

Als je je inschrijft op de nieuwsbrief, ontvang je gemiddeld één keer per maand relevant nieuws van Literatuur Vlaanderen. Die communicatie is gebaseerd op jouw toestemming. Je kan je steeds uitschrijven op de nieuwsbrief.

  • Flirt Flamand Matchmaker

Wanneer je als bezoeker een profiel aanmaakt bij de Flirt Flamand Matchmaker maken we een persoonlijk profiel van je op op basis van je literaire voorkeuren. Dit profiel tonen we aan bezoekers van de website die via de Flirt Flamand Matchmaker dezelfde literaire voorkeuren opgeven. De verwerking van persoonsgegevens voor de aanmaak van uw profiel is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om het mogelijk te maken om uw favoriete boeken in te geven zodat ze later gematcht kunnen worden met een lezer uit het andere taalgebied.

4. Categorieën van persoonsgegevens

Wanneer je een profiel aanmaakt op de Flirt Flamand matchmaker verwerken we volgende persoonsgegevens:

We zullen geen gevoelige gegevens (persoonsgegevens met informatie over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van de vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens over het seksuele leven of seksuele geaardheid) of persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten verzamelen.

5. Bron van je persoonsgegevens

We verkrijgen je persoonsgegevens door onze interacties met jou via onze website, e-mail, post, telefoon, sociale netwerken of evenementen. We kunnen je persoonsgegevens ook verkrijgen via publieke bronnen.

6. Ontvangers van je persoonsgegevens

Onze IT-, web-, cloud- en softwareleveranciers kunnen toegang hebben tot je persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of support. Deze dienstverleners mogen je persoonsgegevens nooit gebruiken voor eigen doeleinden en zijn steeds gebonden door een geheimhoudingsverplichting.

Je persoonsgegevens kunnen gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie, bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of -aandelen.

7. Bewaartermijn

Literatuur Vlaanderen houdt je persoonsgegevens bij zolang ze die nodig heeft voor de eerder omschreven doeleinden of omwille van de wettelijke verplichting die op haar rust.

8. Doorgifte buiten de eu/eer

We geven je persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Literatuur Vlaanderen baseert geen beslissingen op geautomatiseerde besluitvorming, zoals profiling.

10. Beveiligingsmaatregelen

Literatuur Vlaanderen verbindt zich ertoe om naar beste vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. De maatregelen zijn steeds op basis van de huidige technologische mogelijkheden.

11. Wat zijn je rechten?

Je beschikt over verschillende rechten om de persoonsgegevens die we van jou verwerken te beheren. Je kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens in punt 12.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen we je om een kopie van je identiteitskaart vragen.

1. Recht op inzage en correctie

Indien je wil weten welke persoonsgegevens Literatuur Vlaanderen van jou verwerkt en voor welke doeleinden ze dat doet, kan je contact met ons opnemen. Je kan ook vragen om eventuele foute persoonsgegevens te verbeteren of je gegevens te wijzigen.  

2. Recht op verwijdering en beperking

Je hebt het recht om ons te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na je verzoek tot verwijdering bewaard worden door Literatuur Vlaanderen. We hebben soms een wettelijke verplichting om de gegevens een bepaalde tijd bij te houden. Wanneer je een gegronde reden hebt, kun je ons vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als je de juistheid van de gegevens betwist.  

3. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in het uitvoeren van een taak van algemeen belang of openbaar gezag, kan je op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.  

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als we je persoonsgegevens verwerken op basis van je (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Literatuur Vlaanderen, kan je ons vragen om je persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou te bezorgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés verloopt.  

5. Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen gebaseerd is op je (uitdrukkelijke) toestemming, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van je toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór het intrekken van je toestemming.

6. Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie als je een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen. Je moet de klacht melden via het klachtenformulier op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Vlaamse Toezichtcommissie Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel e-mail: contact@toezichtcommissie.be https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure

12. Contact

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen of over deze privacyverklaring, of als je je rechten zoals omschreven in punt 11 wil uitoefenen, kun je ons contacteren via:

privacy@literatuurvlaanderen.be Literatuur Vlaanderen, Generaal van Merlenstraat 30, 2600 Berchem

Literatuur Vlaanderen heeft een Data Protection Officer (DPO). Je kan contact opnemen met onze DPO via dpo@literatuurvlaanderen.be.

13. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Je vindt de laatste versie steeds terug op https://www.literatuurvlaanderen.be/privacyverklaring.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 1 februari 2021.


Version en français

Déclaration de confidentialité

1. Généralités

www.flirtflamand.be est géré par Flanders Literature, un établissement public flamand (Vlaamse Openbare Instelling ou VOI), créé le 30 mars 1999 et actif depuis le 1er janvier 2000.

Toutes les données à caractère personnel que nous recevons en tant que développeur de l’application « Flirt Flamand Matchmaker » dans le cadre de nos interactions avec les utilisateurs de notre site web sont collectées et traitées conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données, et en particulier le règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

Dans cette déclaration de confidentialité, nous indiquons quelles informations que nous collectons à votre sujet, à quelles fins nous les utilisons et à qui nous les transmettons. En outre, nous récapitulons quels sont vos droits et comment vous pouvez les exercer.

La présente déclaration s’applique au traitement des données aussi bien en ligne que hors ligne.

Si vous choisissez de ne pas fournir certaines données personnelles indispensables, certains de nos services ne vous seront peut-être pas accessibles.

La déclaration ci-dessous est susceptible d’être modifiée (voir paragraphe 13). CHECK

2. Responsable du traitement

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est :

Flanders Literature

Generaal Van Merlenstraat 30

2600 Berchem – Anvers

Numéro d’entreprise 0850.465.910

Si vous avez des questions au sujet du traitement de vos données personnelles, vous pouvez contacter Flanders Literature à tout moment. Vous trouverez nos coordonnées dans le paragraphe 12.

3. Objectif du traitement

Flanders Literature traite vos données à caractère personnel à des fins diverses. en fonction du canal de communication utilisé et de la raison pour laquelle vous nous avez contactés.

  • Lettre d’information

Si vous vous inscrivez à la lettre d’information, vous recevrez en moyenne une fois par mois des nouvelles de Flanders Literature. Cet envoi est basé sur votre autorisation. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de la lettre d’information.

  • Flirt Flamand Matchmaker

Lorsque vous visitez notre site et que vous créez un profil dans l’application Flirt Flamand Matchmaker , nous créons votre profil personnel en fonction de vos goûts littéraires. Nous montrons ce profil aux visiteurs du site qui ont indiqué les mêmes préférences littéraires dans Flirt Flamand Matchmaker. Le traitement de données à caractère personnel pour la création de votre profil est fondé sur notre intérêt légitime à permettre la saisie de vos livres préférés, afin de pouvoir les faire correspondre plus tard avec les choix d’un lecteur de l’autre zone linguistique.

4. Catégories de données à caractère personnel

Lorsque vous créez un profil sur Flirt Flamand Matchmaker, nous traitons les données à caractère personnel suivantes :

Nous ne collectons pas de données sensibles (données à caractère personnel contenant des informations sur l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat, les données génétiques, les données biométriques, les données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle) ni de données à caractère personnel relatives à des condamnations ou infractions pénales.

5. Source de vos données à caractère personnel

Nous recueillons vos données à caractère personnel lors de nos interactions avec vous sur notre site web, par e-mail, par courrier, par téléphone, sur les réseaux sociaux ou lors d’événements. Nous pouvons également recueillir des données à caractère personnel auprès de sources publiques.

6. Destinataires de vos données à caractère personnel

Nos fournisseurs informatiques, Internet, de services Cloud et de logiciels peuvent avoir accès à vos données à caractère personnel dans le cadre d’activités de stockage, de maintenance ou d’assistance. Ces prestataires de services ne sont jamais autorisés à utiliser vos données à caractère personnel à leurs propres fins et sont toujours soumis à une obligation de confidentialité.

Vos données à caractère personnel peuvent être partagées dans le cadre d’une transaction commerciale, par exemple lors de la vente de tout ou partie de l’entreprise ou d’une réorganisation, d’une fusion, de la création d’une coentreprise ou d’une autre décision relative à l’entreprise, à ses actifs ou à ses actions.

7. Période de conservation

Flanders Literature conserve vos données à caractère personnel aussi longtemps qu’elle en a besoin pour les fins décrites ci-dessus ou en raison des obligations légales qui lui incombent.

8. Transfert en dehors de l’UE/EEE

Nous ne transmettons pas vos données à caractère personnel à des pays situés en dehors de l’Espace économique européen.

9. Prise de décision automatisée

Flanders Literature ne prend aucune décision sur la base de traitements automatisés tels que le profilage.

10. Mesures de sécurité

Flanders Literature s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables afin de protéger vos données à caractère personnel contre l’usage abusif, la perte et l’accès par des personnes non autorisées. Ces mesures se basent toujours sur les possibilités technologiques actuelles.

11. Quels sont vos droits ?

Vous détenez divers droits pour gérer les données à caractère personnel que nous traitons. Vous pouvez les exercer en nous contactant à l’aide des coordonnées figurant au paragraphe 12.

Dans le cadre de nos obligations d’identification, nous pouvons demander une copie de votre carte d’identité.

1. Droit de regard et de rectification

Si vous voulez savoir quelles données à caractère personnel Flanders Literature traite à votre sujet et à quelles fins, veuillez nous contacter. Vous pouvez également nous demander de corriger des données à caractère personnel erronées ou de modifier vos données.  

2. Droit à l’effacement et restriction

Vous avez le droit de nous demander de supprimer vos données à caractère personnel. Il se peut que certaines données soient conservées par Flanders Literature après votre demande de suppression. Nous avons parfois l’obligation légale de conserver les données pendant un certain temps. En cas de motif légitime, vous pouvez nous demander de restreindre le traitement de vos données à caractère personnel, par exemple si vous contestez l’exactitude des données.  

3. Droit d’opposition

Lorsque le traitement de vos données à caractère personnel est fondé sur notre intérêt légitime ou s’inscrit dans le cadre d’une mission d’intérêt général ou d’autorité publique, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel en exposant vos motifs.  

4. Droit à la portabilité des données

Si nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de votre autorisation (expresse) ou dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord entre vous et Flanders Literature, vous pouvez nous demander de vous remettre vos données à caractère personnel sous une forme structurée, accessible et lisible par ordinateur, ou de les transférer à un autre responsable du traitement des données, à condition que le traitement s’effectue de manière automatisée.  

5. Droit de rétractatop,

Lorsque le traitement de vos données à caractère personnel par Flanders Literature est fondé sur votre autorisation (expresse), vous avez le droit de retirer à tout moment cette autorisation. Toutefois, cela n’affecte pas la légalité du traitement avant que vous ayez retiré votre autorisation.

6. Droit de déposer une plainte

Vous avez le droit de déposer une plainte devant la Commission de contrôle flamande (Vlaamse Toezichtcommissie) au sujet de l’utilisation de vos données à caractère personnel par Flanders Literature. Vous devez introduire votre plainte au moyen du formulaire publié sur le site web de la Commission de contrôle flamande.

Vlaamse Toezichtcommissie – Boulevard Roi Albert II 15 – 1210 Bruxelles – e-mail : contact@toezichtcommissie.behttps://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure

12. Contact

Si vous avez des questions sur le traitement de vos données à caractère personnel par Flanders Literature ou sur cette déclaration de confidentialité, ou si vous voulez exercer vos droits tels que définis au paragraphe 11, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :

Privacy@literatuurvlaanderen.be Flanders Literature, Generaal van Merlenstraat 30, 2600 Berchem

Flanders Literature a un délégué à la protection des données (DPO). Vous pouvez le contacter à l’adresse dpo@literatuurvlaanderen.be.

13. Modifications

Nous nous réservons le droit de modifier périodiquement cette déclaration de confidentialité. Pour consulter la dernière version, rendez-vous sur https://www.literatuurvlaanderen.be/privacyverklaring.

Cette déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 1er février 2021.

 
 

Blijf op de hoogte

Amoureuze boekentips, grensoverschrijdende verhalen, ontmoetingen tussen Nederlandstalige en Franstalige auteurs en illustratoren. Als het maar klikt, spettert en verleidt.

Tenez-moi au courant

Des conseils romanesques de lecture, des amours transfrontalières, des rencontres entre auteurs et illustrateurs néerlandophones et francophones. Des étincelles, de la séduction, et plus si affinités !

 

Volg Flirt Flamand Suivez Flirt Flamand

 
Top
Literatuur Vlaanderen Passa Porta Foire du livre Flanders
       

© 2024 Literatuur Vlaanderen. Disclaimer. Privacy Policy. Cookies.