Disclaimer

 


Nederlandstalige versie
version en français

1. Algemeen

Flirtflamand.be is een realisatie van Literatuur Vlaanderen, Generaal Van Merlenstraat 30, 2600 Antwerpen-Berchem, ondernemingsnummer 0850.465.910. De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Wie gebruik maakt van deze website, aanvaardt de volgende gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen we je om de website te verlaten en contact met ons op te nemen via info@literatuurvlaanderen.be om je vragen en zorgen te bespreken.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Op deze website vind je informatie over de werking van Literatuur Vlaanderen. Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we het grootste belang aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze privacyverklaring.

3. Toegang

Literatuur Vlaanderen zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de website steeds toegankelijk is. Vanwege de aard van het internet kan dit echter niet worden gegarandeerd.

De toegang tot de website kan soms ook tijdelijk worden opgeschort of beperkt om herstellingen, onderhoud of het invoeren van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. Er wordt alles aan gedaan om de frequentie en duur van een dergelijke (gedeeltelijke) onbeschikbaarheid van de website te beperken.

4. Garanties en aansprakelijkheid

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website juist is, wordt de website aangeboden ‘zoals hij is’. Literatuur Vlaanderen kan geen waarborgen verstrekken over de juistheid of volledigheid van de informatie op de website.

Hoewel de inhoud van deze site te goeder trouw wordt verstrekt, kunnen we niet garanderen dat de informatie actueel, correct en niet misleidend zal zijn, of dat deze site altijd (of ooit) beschikbaar zal zijn voor gebruik.

We garanderen niet dat de servers die deze website beschikbaar stellen geen virussen of fouten bevatten. Door deze website te gebruiken aanvaard je dat het jouw verantwoordelijkheid is om afdoende voorzieningen te treffen voor bescherming tegen dergelijke bedreigingen. We raden aan om alle bestanden te scannen voordat je deze downloadt.

Voor zover als de wet het toelaat, kan Literatuur Vlaanderen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de website. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

5. Laster

Alle meningen of meningen op deze website zijn niet noodzakelijkerwijs de meningen van Literatuur Vlaanderen. Als je van mening bent dat bepaalde inhoud op de website een lasterlijke verklaring bevat, neem dan meteen contact met ons op via info@literatuurvlaanderen.be.

6. Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites die niet beheerd worden door Literatuur Vlaanderen. Deze links zijn bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

We kunnen geen enkele garantie bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van dergelijke sites of de betrouwbaarheid, kwaliteit of effectiviteit van producten die via externe websites worden aangeboden.

Het opnemen van een van deze links betekent niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een goedkeuring van de uitgedrukte standpunten, noch van de informatie of producten die door dergelijke sites worden aangeboden of bewaard.

7. Auteursrecht en intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze website, zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en downloads zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel deel van deze site mag worden gedistribueerd of gekopieerd voor enig commercieel doel of financieel gewin zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de respectieve rechthebbenden.

Je mag geen framing toepassen om handelsmerken, logo’s of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van Literatuur Vlaanderen in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Je mag geen delen van de inhoud van de website systematisch extraheren en/of hergebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Literatuur Vlaanderen, tenzij anders aangegeven. Ook mag je geen eigen database met substantiële delen van deze website maken en/of publiceren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Literatuur Vlaanderen.

Literatuur Vlaanderen respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als je van mening bent dat je intellectuele eigendomsrechten zijn gebruikt op een manier die aanleiding geeft tot bezorgdheid over inbreuk, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@literatuurvlaanderen.be.

8. Gebruikerslicentie

Door deze website te gebruiken stem je in met de hierboven vermelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid en aanvaard je ze als redelijk. Als blijkt dat een van de punten in deze disclaimer niet afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft dat geen invloed op de afdwingbaarheid van de rest van de disclaimer.

9. Gebruikersgedrag

Deze website mag niet worden gebruikt op een manier die ertoe kan leiden dat de website of de toegang ertoe op enigerlei wijze wordt onderbroken, beschadigd of aangetast.

Gebruikers moeten begrijpen dat zij, en niet Literatuur Vlaanderen, volledig verantwoordelijk zijn voor alle elektronische communicatie en inhoud die vanaf hun computers naar Literatuur Vlaanderen wordt verzonden en mogen de website alleen voor wettige doeleinden gebruiken.

Gebruikers mogen de website niet gebruiken om:

 • materiaal te verzenden, gebruiken of hergebruiken dat illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is; of in strijd met auteursrechten, handelsmerken, vertrouwen, privacy of andere rechten; of anderszins schadelijk is voor derden; of aanstootgevend; of dat bestaat uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige ‘spam’ of deze bevat;
 • voor frauduleuze doeleinden of in verband met een misdrijf of andere onwettige activiteit;
 • om ergernis, ongemak of onnodige angst te veroorzaken.

10. Wijzigingen

Literatuur Vlaanderen behoudt zich het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd te herzien en aan te passen. Elke herziene versie wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste publicatiedatum op deze website.

11. Geschillen

Het gebruik van de website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Antwerpen, 1 februari 2021

Mentions légales

1. Généralités

Flirtflamand.be est une réalisation de Flanders Literature (le nom usuel du Vlaams Fonds voor de Letteren, un établissement public flamand), située Generaal Van Merlenstraat 30, 2600 [NO1] Berchem, numéro d’entreprise 0850.465.910. Les informations figurant sur ce site sont exclusivement destinées à des fins générales d’information.

L’utilisation de ce site implique l’acceptation des conditions d’utilisation suivantes. Si vous n’êtes pas d’accord avec une ou plusieurs dispositions, nous vous invitons à quitter le site et à nous contacter à l’adresse info@literatuurvlaanderen.be pour nous exposer vos questions et préoccupations.

2. Protection des données à caractère personnel

Ce site présente des informations sur les activités de Flanders Literature. Dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, nous attachons la plus grande importance à la protection de la vie privée. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre déclaration de confidentialité.

3. Accès

Flanders Literature fait tout son possible pour garantir l’accès du site à tout moment. Toutefois, en raison de la nature d’Internet, cet accès ne peut être garanti.

En outre, il peut parfois être temporairement suspendu ou restreint pour permettre le dépannage, l’entretien ou l’introduction de nouvelles fonctionnalités ou services. Tous les efforts sont mis en œuvre afin de limiter la fréquence et la durée de ces périodes d’indisponibilité (totale ou partielle) du site.

4. Garanties et responsabilités

Bien que tout soit mis en œuvre pour assurer que ce site ne contient pas d’erreurs, il est proposé « en l’état ». Flanders Literature ne peut fournir de garanties quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations figurant sur le site.

Même si ces dernières sont fournies de bonne foi, nous ne pouvons garantir qu’elles soient systématiquement à jour, exactes et non trompeuses, ou que ce site soit toujours accessible.

Nous ne garantissons pas que les serveurs qui hébergent ce site ne contiennent aucune erreur ni aucun virus[NO2] . En surfant sur ce site, vous reconnaissez qu’il relève de votre responsabilité de prendre les mesures adéquates pour vous protéger contre ce type de menaces. Nous vous recommandons de toujours scanner les fichiers avant de les télécharger.

Par conséquent, dans la mesure où la loi le permet, Flanders Literature ne peut être tenue responsable de tout préjudice direct ou indirect, matériel ou immatériel causé par l’utilisation du site web. Cette disposition s’applique également aux préjudices tels que perte de bénéfice ou de revenus, interruption des activités, perte ou détérioration de données, préjudice moral, préjudice en termes d’image, préjudice dû à la frustration ou perte d’opportunités. Toute responsabilité pour des dommages non exclus par les présentes conditions se limitera à l’indemnisation d’une perte financière réelle et dûment justifiée.

5. Propos malveillants

Toutes les opinions exprimées sur ce site ne reflètent pas nécessairement celles de Flanders Literature. Si vous estimez que le site contient des propos malveillants ou diffamatoires, veuillez nous contacter immédiatement à l’adresse info@literatuurvlaanderen.be.

6. Liens vers d’autres sites web

Ce site contient des liens vers d’autres sites web non gérés par Flanders Literature. Ils sont proposés pour la commodité de l’utilisateur.

Nous ne pouvons garantir l’exactitude ou l’exhaustivité du contenu de ces sites, ni la fiabilité, la qualité ou l’efficacité des produits proposés par des sites web externes.

La mention sur notre site d’un de ces liens n’implique pas nécessairement de recommandation ou d’approbation des opinions exprimées ni des informations ou produits présentés ou détenus par ces sites.

7. Droits d’auteur et propriété intellectuelle

Tous les contenus de ce site, tels que textes, mises en page, images, scripts et téléchargements sont protégés par le droit d’auteur. Aucune partie de ce site ne peut être distribuée ou copiée à des fins commerciales ou lucratives sans autorisation écrite expresse des détenteurs des droits concernés.

Il est interdit d’inclure dans d’autres cadres [NO3] les marques, logos et autres informations relatives à la propriété (y compris des images, textes, mises en page ou formes) de Flanders Literature sans autorisation écrite expresse.

Sauf indication contraire, il est interdit d’extraire ou de réutiliser systématiquement des contenus du site sans autorisation écrite expresse de Flanders Literature. De même, il est interdit d’élaborer ou de publier une base de données contenant des parties substantielles de ce site sans autorisation écrite expresse de Flanders Literature.

Flanders Literature respecte la propriété intellectuelle d’autrui. Si vous estimez que l’utilisation de vos droits de propriété intellectuelle a pu donner lieu à leur violation, veuillez nous contacter immédiatement à l’adresse info@literatuurvlaanderen.be.

8. Licence d’utilisation

En surfant sur ce site, vous acceptez les exclusions et les limitations de responsabilité mentionnées ci-dessus et vous reconnaissez leur caractère raisonnable. Le fait que l’un des points de ces mentions légales s’avère non exécutoire en vertu de la législation en vigueur n’affecte pas le caractère exécutoire du reste des mentions légales.

9. Comportement des utilisateurs

Il est interdit d’utiliser ce site d’une façon susceptible de conduire de quelque manière que ce soit à son interruption, sa détérioration ou son altération.

Les utilisateurs, et non Flanders Literature, sont entièrement responsables de toutes les communications et tous les contenus électroniques transmis depuis leurs ordinateurs à Flanders Literature, et ne peuvent utiliser le site qu’à des fins légales.

Les utilisateurs n’ont pas le droit d’utiliser le site :

 • pour transmettre, utiliser ou réutiliser du matériel à caractère illicite, choquant, injurieux, indécent, diffamatoire, obscène ou menaçant ; ou en violation des droits d’auteur, des marques commerciales, de la confiance, de la vie privée ou d’autres droits ; ou d’une autre manière préjudiciable à des tiers ; ou du matériel à caractère offensant ; ou étant composé ou comprenant des virus, des campagnes politiques, des demandes commerciales, des chaînes de lettres, des mailings de masse ou des spams ;
 • à des fins frauduleuses ou liées à un crime ou à toute autre activité illégale ;
 • dans le but de provoquer une exaspération, des désagréments ou une peur inutile.

10. Modifications

Flanders Literature se réserve le droit de réviser et d’adapter ces mentions légales. Chaque version révisée est réputée applicable à partir de la première date de publication sur ce site web.

11. Litiges

L’utilisation du site web est régie par le droit belge. Pour autant que le droit applicable l’autorise, en cas de litige, les cours et tribunaux d’Anvers sont compétents.

Anvers, 1er février 2021.

Déclaration de confidentialité

1. Généralités

www.flirtflamand.be est géré par Flanders Literature, un établissement public flamand (Vlaamse Openbare Instelling ou VOI) créé le 30 mars 1999 et actif depuis le 1er janvier 2000.

Toutes les données à caractère personnel que nous recevons en tant que développeur de l’application « Flirt Flamand Matchmaker » dans le cadre de nos interactions avec les utilisateurs de notre site web sont collectées et traitées conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données, et en particulier le règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

Dans cette déclaration de confidentialité, nous indiquons quelles informations nous collectons à votre sujet, à quelles fins nous les utilisons et à qui nous les transmettons. En outre, nous récapitulons quels sont vos droits et comment vous pouvez les exercer.

La présente déclaration s’applique au traitement des données aussi bien en ligne que hors ligne.

Si vous choisissez de ne pas fournir certaines données personnelles indispensables, certains de nos services ne vous seront peut-être pas accessibles.

La déclaration ci-dessous est susceptible d’être modifiée (voir paragraphe 13).

2. Responsable du traitement

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est :

Flanders Literature

Generaal Van Merlenstraat 30

2600 Berchem – Anvers

Numéro d’entreprise 0850.465.910

Si vous avez des questions au sujet du traitement de vos données personnelles, vous pouvez contacter Flanders Literature à tout moment. Vous trouverez nos coordonnées dans le paragraphe 12.

3. Objectif du traitement

Flanders Literature traite vos données à caractère personnel à des fins diverses, en fonction du canal de communication utilisé et de la raison pour laquelle vous nous avez contactés.

 • Lettre d’information

Si vous vous inscrivez à la lettre d’information, vous recevrez en moyenne une fois par mois des nouvelles de Flanders Literature. Cet envoi est basé sur votre autorisation. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de la lettre d’information.

 • Flirt Flamand Matchmaker

Lorsque vous visitez notre site et que vous créez un profil dans l’application Flirt Flamand Matchmaker, nous créons votre profil personnel en fonction de vos goûts littéraires. Nous montrons ce profil aux visiteurs du site qui ont indiqué les mêmes préférences littéraires dans Flirt Flamand Matchmaker.

4. Catégories de données à caractère personnel

Aux fins décrites ci-dessus, nous traitons les données à caractère personnel suivantes :

Lorsque vous créez un profil sur Flirt Flamand Matchmaker :

 • données d’identification personnelle (nom, adresse électronique) ;
 • préférences personnelles (livres préférés, goûts littéraires, langue) ;
 • profils personnels sur les réseaux sociaux.

Nous ne collectons pas de données sensibles (données à caractère personnel contenant des informations sur l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat, les données génétiques, les données biométriques, les données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle) ni de données à caractère personnel relatives à des condamnations ou infractions pénales.

5. Sources de vos données à caractère personnel

Nous recueillons vos données à caractère personnel lors de nos interactions avec vous sur notre site web, par e-mail, par courrier, par téléphone, sur les réseaux sociaux ou lors d’événements. Nous pouvons également recueillir des données à caractère personnel auprès de sources publiques.

6. Destinataires de vos données à caractère personnel

Aux fins décrites ci-dessus, il peut arriver que nous partagions vos données à caractère personnel avec des tiers, tels que pouvoirs publics ou institutions financières.

Nos fournisseurs informatiques, Internet, de services Cloud et de logiciels peuvent également avoir accès à vos données à caractère personnel dans le cadre d’activités de stockage, de maintenance ou d’assistance. Ces prestataires de services ne sont jamais autorisés à utiliser vos données à caractère personnel à leurs propres fins et sont toujours soumis à une obligation de confidentialité.

Vos données à caractère personnel peuvent être partagées dans le cadre d’une transaction commerciale, par exemple lors de la vente de tout ou partie de l’entreprise ou d’une réorganisation, d’une fusion, de la création d’une coentreprise ou d’une autre décision relative à l’entreprise, à ses actifs ou à ses actions.

7. Période de conservation

Flanders Literature conserve vos données à caractère personnel aussi longtemps qu’elle en a besoin pour les fins décrites ci-dessus ou en raison des obligations légales qui lui incombent.

8. Transfert en dehors de l’UE/EEE

Nous ne transmettons pas vos données à caractère personnel à des pays situés en dehors de l’Espace économique européen.

9. Prise de décision automatisée

Flanders Literature ne prend aucune décision sur la base de traitements automatisés tels que le profilage.

10. Mesures de sécurité

Flanders Literature s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables afin de protéger vos données à caractère personnel contre l’usage abusif, la perte et l’accès non autorisé. Ces mesures se basent toujours sur les possibilités technologiques actuelles.

11. Quels sont vos droits ?

Vous détenez divers droits quant à la gestion des données à caractère personnel que nous traitons. Vous pouvez les exercer en nous contactant aux coordonnées figurant au paragraphe 12.

Dans le cadre de nos obligations d’identification, nous pouvons demander une copie de votre carte d’identité.

1. Droit de regard et de rectification

Si vous souhaitez savoir quelles données à caractère personnel Flanders Literature traite à votre sujet et à quelles fins, veuillez nous contacter. Vous pouvez également nous demander de corriger des données à caractère personnel erronées ou de modifier vos données.

2. Droit à l’effacement et à la restriction

Vous avez le droit de nous demander de supprimer vos données à caractère personnel. Il se peut que certaines données soient conservées par Flanders Literature après votre demande de suppression. Nous avons parfois l’obligation légale de conserver les données pendant un certain temps. En cas de motif légitime, vous pouvez nous demander de restreindre le traitement de vos données à caractère personnel, par exemple si vous contestez l’exactitude des données.

3. Droit d’opposition

Lorsque le traitement de vos données à caractère personnel est fondé sur notre intérêt légitime ou s’inscrit dans le cadre d’une mission d’intérêt général ou d’autorité publique, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel en exposant vos motifs.

4. Droit à la portabilité des données

Si nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de votre autorisation (expresse) ou dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord entre vous et Flanders Literature, vous pouvez nous demander de vous remettre vos données à caractère personnel sous une forme structurée, accessible et lisible par ordinateur, ou de les transférer à un autre responsable de traitement des données, à condition que le traitement s’effectue de manière automatisée.

5. Droit de rétractation

Lorsque le traitement de vos données à caractère personnel par Flanders Literature est fondé sur votre autorisation (expresse), vous avez le droit de retirer à tout moment cette autorisation. Toutefois, cela n’affecte pas la légalité du traitement pour la période précédent votre rétractation.

6. Droit de déposer une plainte

Vous avez le droit de déposer une plainte devant la Commission de contrôle flamande (Vlaamse Toezichtcommissie) au sujet de l’utilisation de vos données à caractère personnel par Flanders Literature. Vous devez introduire votre plainte au moyen du formulaire publié sur le site web de la Commission de contrôle flamande.

Vlaamse Toezichtcommissie, Boulevard Roi Albert II 15, 1210 Bruxelles, e-mail : contact@toezichtcommissie.be, https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure

12. Contact

Si vous avez des questions sur le traitement de vos données à caractère personnel par Flanders Literature ou sur cette déclaration de confidentialité, ou si vous voulez exercer vos droits tels que définis au paragraphe 11, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :

Privacy@literatuurvlaanderen.be – Flanders Literature, Generaal van Merlenstraat 30, 2600 Berchem

Flanders Literature a un délégué à la protection des données (DPO). Vous pouvez le contacter à l’adresse dpo@literatuurvlaanderen.be.

13. Modifications

Nous nous réservons le droit de modifier cette déclaration de confidentialité. Pour consulter la dernière version, rendez-vous sur https://www.literatuurvlaanderen.be/privacyverklaring.

Cette déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 26 septembre 2019.


 
 

Blijf op de hoogte

Amoureuze boekentips, grensoverschrijdende verhalen, ontmoetingen tussen Nederlandstalige en Franstalige auteurs en illustratoren. Als het maar klikt, spettert en verleidt.

Tenez-moi au courant

Des conseils romanesques de lecture, des amours transfrontalières, des rencontres entre auteurs et illustrateurs néerlandophones et francophones. Des étincelles, de la séduction, et plus si affinités !

 

Volg Flirt Flamand Suivez Flirt Flamand

 
Top
Literatuur Vlaanderen Passa Porta Foire du livre Flanders
       

© 2024 Literatuur Vlaanderen. Disclaimer. Privacy Policy. Cookies.